برنده 1 اسکار |
برندهبرنده اسکار بهترین کارگردان در سال 1992 در فیلم The Silence of the Lambs
برنده 25 جایزه ، کاندید 34 جایزه
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
تهیه کننده (45)
2017 The Power of Rock The Power of Rock ( فیلم کوتاه )
 

2015 Deep Time Deep Time ( فیلم )
 

2015 The Center The Center ( فیلم )
 

2014 Line of Sight Line of Sight ( فیلم داستانی )
 

2014 Song One Song One ( فیلم )
 

2013 Everett Ruess Wilderness Song Everett Ruess Wilderness Song ( فیلم )
 

2012 P.O.V. P.O.V. ( سریال )
 

2012 Enzo Avitabile Music Life Enzo Avitabile Music Life ( فیلم )
 

2012 Gimme the Loot Gimme the Loot ( فیلم )
 

2012 A Gifted Man A Gifted Man ( سریال )
 

2011 Neil Young Journeys Neil Young Journeys ( فیلم )
 

2011 I I'm Carolyn Parker ( فیلم )
 

2009 Neil Young Trunk Show Neil Young Trunk Show ( فیلم )
 

2009 Crude Independence Crude Independence ( فیلم )
 

2008 Rachel Getting Married Rachel Getting Married ( فیلم )
 

2007 Jimmy Carter Man from Plains Jimmy Carter Man from Plains ( فیلم )
 

2006 Neil Young: Heart of Gold Neil Young: Heart of Gold ( فیلم )
 

2004 The Manchurian Candidate The Manchurian Candidate ( فیلم )
 

2003 Beah: A Black Woman Speaks Beah: A Black Woman Speaks ( فیلم )
 

2003 The Agronomist The Agronomist ( فیلم )
 

2002 Adaptation. Adaptation. ( فیلم )
 

2002 The Truth About Charlie The Truth About Charlie ( فیلم )
 

2001 Maangamizi: The Ancient One Maangamizi: The Ancient One ( فیلم )
 

2000 The Opportunists The Opportunists ( فیلم )
 

1998 Beloved Beloved ( فیلم )
 

1998 The Uttmost The Uttmost ( فیلم )
 

1998 Shadrach Shadrach ( فیلم )
 

1997 SUBWAYStories: Tales from the Underground SUBWAYStories: Tales from the Underground ( فیلم داستانی )
 

1996 Courage and Pain Courage and Pain ( فیلم )
 

1996 Into the Rope Into the Rope ( فیلم )
 

1996 Mandela Mandela ( فیلم )
 

1996 That Thing You Do! That Thing You Do! ( فیلم )
 

1995 Devil in a Blue Dress Devil in a Blue Dress ( فیلم )
 

1994 Roy Cohn/Jack Smith Roy Cohn/Jack Smith ( فیلم )
 

1993 Philadelphia Philadelphia ( فیلم )
 

1993 Household Saints Household Saints ( فیلم )
 

1993 Amos & Andrew Amos & Andrew ( فیلم )
 

1991 Women & Men 2: In Love There Are No Rules Women & Men 2: In Love There Are No Rules ( فیلم داستانی )
 

1990 Miami Blues Miami Blues ( فیلم )
 

1988 Haiti Dreams of Democracy Haiti Dreams of Democracy ( فیلم داستانی )
 

1986 Something Wild Something Wild ( فیلم )
 

1972 The Hot Box The Hot Box ( فیلم )
 

1971 Angels Hard as They Come Angels Hard as They Come ( فیلم )
 

کارگردان (69)
بازیگر (7)
خودش (73)
قطعه آرشیو (6)
نویسنده (11)
دست اندرکار (8)